תקנון

תקנון האתר


1. האתר "חדשות קום - לדעת הכל לפני כולם" (להלן "האתר")  מצוי בבעלות חברת חדשות קום בע"מ (להלן "החברה") ומציע מידע מקוון לגולשי ומשתמשי האתר דרך רשת האינטרנט. המידע הינו מידע מקצועי ועסקי מהארץ והעולם. השימוש באתר, בין כמשתמש ובין כמנוי, כפוף ומותנה לתנאים אלו. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים אלו. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הם מתייחסים לגברים ונשים כאחת. 

2. במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים הפיננסיים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר, אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.

3. החברה או האתר אינם אחראים בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות שמתפרסמות באתר.

4. אין האתר או החברה אחראים לתוכן ולנתונים ולנכונות המודעות המתפרסמות באתר.

5. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט, המתפרסם באתר או מטעמה של החברה, שייך באופן בלעדי לאתר ולחברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, באמצעות הסכמים שונים בין האתר לבין אותם צדדים, או ללא הסכמת אלו.

6. השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש – הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו, יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

7. ידוע למשתמש כי אין האתר והחברה אחראים לתוכן המידע ו/או לנכונותו. כל שימוש במידע טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המשתמש ויעשה על אחריותו בלבד, והמשתמש מתחייב כי לא יבצע כל עסקה בהסתמך על המידע וידאג לוודא את נכונות המידע באמצעים אחרים.

8. המשתמש מצהיר שידוע לו כי הזכויות באופן ביטוי, עיבוד, אחסנת והפצת המידע באתר נתונות לאתר, ככל שמקנה הדין.

9. המשתמש מצהיר שידוע לו כי הגישה למידע ניתנת לו באופן אישי בלבד. אין לבצע שיתוף במידע באתר עם גופים ו/או גורמים אחרים, ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה והאתר

10. המשתמש מאשר ומתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או דו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת, וכי לא ישכפל, לא יצלם ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד מתחייב המשתמש שלא לאפשר במחדל את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

11. המשתמש ער לכך, כי למרות שהאתר פועל במידת האפשר על מנת שהמידע המועבר על ידו יהיה נכון ומדויק, אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע או בדרך העברתו.

12. בסים לב לאמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את האתר, החברה, מנהליהם, עובדיהם והפועלים מכוחם, בשמם ומטעמם, מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו או בתוכנו של המידע, ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו, וזאת מכח כל דין, לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים.

13. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי האתר, החברה, מנהליהם, עובדיהם והפועלים מכוחם, בשמם ומטעמם, לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של האתר ו/או של עובדיו ו/או של הפועלים בשמו ומטעמו.

14. המשתמש מאשר כי התנאים המפורטים לעיל יחולו על עובדיו, וכי הוא אחראי לכך שלא יופרו על ידם.

כניסה והרשמה

15. הכניסה לאתר אינה כרוכה בתשלום אולם, הכניסה לשירותים המוצעים באתר מוגבלת למנויים בלבד וכרוכה בתשלום דמי מנוי. בעת ההרשמה לאתר יתבקש הנרשם למלא טופס הצטרפות ורישום עפ"י ההנחיות והמידע הכלול בו.
 
16. תמורת השימוש באתר יחויב המנוי בתשלום חודשי (להלן – "התשלום" או "דמי המנוי"), כפי שיקבע בין הצדדים, אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי, או בכל דרך אחרת, לאחר הזנת הפרטים במקום המיועד לכך באתר. במידה והמנוי אינו מעונין לבצע את פעולת התשלום באמצעות האינטרנט, יוכל המנוי לבצע את התשלום באמצעות טלפון מס:03-6290491 האתר והחברה רשאים לעדכן את תעריפי דמי המנוי או מבנה השירותים הניתנים למנוי מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה של שינוי כאמור תינתן למנוי הודעה לדוא"ל שנמסר על ידו בעת ההצטרפות כמנוי או תפורסם באתר.

17. במידה והתשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, ישראלי או בינלאומי, עליו להיות תקף וניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט. חיוב כרטיס האשראי יבוצע על בסיס חודשי מיום קבלת אישור חברת האשראי ויימשך כל עוד לא הודיע המנוי בכתב על רצונו להפסיק את השימוש באתר. ניתוק המנוי מאתר והפסקת החיוב יכנסו לתוקף בסוף החודש בו ניתנה ההודעה על ידי המנוי (כך שהמנוי לא יחוייב החל מהחודש הבא לאחר החודש בו ניתנה ההודעה). מנוי המעונין להפסיק את השימוש באתר מתבקש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת sales@hadashot.com .

18. יובהר כי השימוש באתר יתאפשר אך ורק למנויים, אשר חשבונם בחברת האשראי יאפשר גבייה או שדרך התשלום האחרת התבצעה כסידרה. זכות שימוש באתר תופסק במקרה ולא תתאפשר יותר גביה מסיבות שאינן קשורות באתר או בחברה. המנוי מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל אתר או החברה עם הפסקת זכות השימוש באתר בנסיבות האמורות.

19. האתר ו/או החברה יהיו רשאים להפסיק את ההתקשרות של המנוי באתר או את התקשרותו עפ"י הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתם הבלעדית, בהודעה מראש של 30 יום, בכתב או לכתוב המייל שנתן המשתמש בעת הרישום. במקרה של הפרת הסכם זה או במקרה של ניסיונות חבלה או שיבוש של פעילות האתר יופסק השימו באתר לאלתר וללא כל צורך בהודעה מראש.

20. מובהר כי מתן פרטים אישים כוזבים לרבות שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר מזויפים או גנובים או שלא ברשות ובסמכות מהווה הפרת הדין הפלילי והפרה של תנאי השימוש.

21. לאחר קבלת נתוני המנוי ואימותם יקבל המנוי סיסמת כניסה לאתר אשר תשמש אותו באופן אישי בעת כניסה לאתר. מובהר כי הסיסמא ניתנת למנוי לשימוש הבלעדי ואין למסור אותה או ליתן בה שמשו לכל אדם או גוף אחר מלבד המשתמש. מנוי שהינו גוף מאוגד של חבר בני אדם יקבל סיסמא נפרדת לכל משתמש מטעמו. שימוש משותף של מספר משתמשים או מנויים בסיסמא אחת תגרום לביטול המנוי או השהייתו עד ברור העניין.


22. האתר והחברה נוקטים אמצעים לאבטחת המידע באתר, אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית, לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה ועובדה זו מובהרת למשתמש על מנת שיבחר אם ברצונו למסור את פרטיו באמצעות האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר או מכל סיבה אחרת, לא תחול על האתר או החברה  כל אחריות לפיצוי המשתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.

מדיניות הגנת הפרטיות

23. האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר, או הצטרפותו ו/או שימוש באתר, וכל בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר, (לרבות באמצעות "עוגיות" (COOKIES ) במקרים הבאים:-

24. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהאתר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי האתר.

25. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים, העשויים לענין את המשתמש והנמכרים או מופתים על ידי האתר, ו/או על ידי צדדים שלישיים בתאום עם האתר. במקרה זה האתר יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:-

25.1 כתובת מגורים או כתובת אחרת;

25.2 כתובת הדואר האלקטרוני שנמסר על יד המשתמש;

25.3 לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צד הטלפון.

25.4 לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש, ככל שכל הפרטים הנ"ל ימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר.

26. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי האתר לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

27. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר לכתובת האלקטרונית sales@hadashot.com ואתר ישתדל להיענות לפנייה ככול האפשר.

28. האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין, ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, ה' תשמ"א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

אבטחת מידע

29. האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת האתר והחברה אינם יכולים לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך האתר או החברה לא יישאו בכל אחריות ישירה או עקיפה. במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידה הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או ממחדלים אשר אינם בשליטת האתר.

דין וסמכות שיפוט

30. על השימוש באתר בכל הקשור להתקשרות עם החברה הנובע ו/או הנוגע בכך יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

31. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל ענין הנובע משימוש באתר ועפ"י תנאי  שימוש אלו, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.

32. קראתי תנאי שימוש אלה ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם